Misja Uczelni

MISJA

UCZELNIA W SŁUŻBIE PRAKTYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Misją Wyższej Szkoły Zarządzani i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu jest służba społeczeństwu i gospodarce poprzez zapewnienie możliwości kształcenia wyższego oraz kontynuacji nauki przez całe życie zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności oraz europejskimi standardami jakości nauczania w obszarach nauk społecznych, inżynierii
i zdrowia o profilu praktycznym.

WIZJA

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu będzie umacniać wiodącą pozycję edukacyjną w kształceniu praktycznym studentów zaangażowanych we własny rozwój intelektualny i w procesie uczenia się przez całe życie oraz utrzymywać relacje z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego w celu włączenia ich potencjału intelektualnego w procesie jakości kształcenia w ramach transferu wiedzy.

STRATEGIA – 2025

Celem nadrzędnym Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu jest uczestnictwo w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych charakteryzujących się wysoką innowacyjnością i służącą podniesieniu jakości kapitału ludzkiego w globalnej gospodarce.

Wdrażanie Strategii 2025 będzie wspierało wzrost konkurencyjnej pozycji Uczelni w ramach zrównoważonego rozwoju poprzez realizację celów szczegółowych:

  • zagwarantowanie Studentom najwyższej jakości kształcenia praktycznego z wykorzystaniem nowych technologii oraz we współpracy z otoczeniem gospodarczym,
  • zapewnienie wysokich kompetencji praktycznych nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uczelni,
  • rozwój infrastruktury dydaktycznej Uczelni odpowiadającej wymaganiom gospodarki globalnej, zapewnienie efektywności Uczelni we wszystkich obszarach działalności.

2019-06-05 10:27:57 : Dominika Twardowska, dodano Strategię Uczelni 2019
2019-05-28 11:18:56 : Dominika Twardowska, usunięto zamieszczoną 27.04.2019 wersję Strategii 2019
2019-04-27 15:27:21 : Dominika Twardowska, Dodano nową wersję strategii 2019
2019-04-27 15:27:05 : Dominika Twardowska, Usunięto zamieszczoną wersję strategii
2019-02-20 13:38:30 : Michał Piłacki, edycja tekstu
2018-11-27 14:20:50 : , Aktualizacja treści

Wytworzył: Michał Piłacki (26 listopada 2018)
Ostatnia zmiana: Dominika Twardowska (13 czerwca 2020)